امروز
1403 خرداد 29
6 21

واحد مراقبت فستو FESTO

خلاصه

فیلتر LFMB فستو یکی از اجزای فیلتراسیون هوای فشرده در مجموعه آماده سازی هوای فشرده در سری D می باشد. این فیلتر LFMB فستو ظرفیت جذب گرد و غبار و ذرات معلق تا یک میکرومتر را دارا می باشد. فیلتر LFMB فستو در سری D اجزای آماده سازی هوای فشرده، از سه سایز بدنه مینی، میدی و ماکسی تشکیل یافته است که مشخصات آن در به تفکیک در زیر آمده است: فیلتر LFMB فستو سری D در سایز مینی با تیپ های LFMB-1/8-D-MINI, LFMB-1/4-D-MINI, LFMB-3/8-D-MINI, LFMB-D-MINI, LFMB-D-MINI-A قابل سفارش گذاری است.

این فیلتر با ظرفیت ۲۲ سانتی متر مکعب رطوبت گیری در فشار کاری حداقل ۱ و حداکثر ۱۶ بار کار می کند.

فیلتر LFMB فستو سری D در سایز میدی با تیپ های

LFMB-1/4-D-MIDI, LFMB-3/8-D-MIDI, LFMB-1/2-D-MIDI, LFMB-3/4-D-MIDI, LFMB-D-MIDI, LFMB-D-MIDI-A قابل سفارش گذاری است.

این فیلتر با ظرفیت ۴۳ سانتی متر مکعب رطوبت گیری در فشار کاری حداقل ۱ و حداکثر ۱۶ بار کار می کند.

این میکرو فیلتر توانایی عبور  ۱۴۲۰ لیتر در دقیقه در سایز ۳/۸، ۱۷۵۰ لیتر در سایز ۱/۲ و ۱۹۸۰ لیتر در سایز ۳/۴ اینچ،

هوای فشرده در این حوزه فشاری را از فیلتر خود دارد.

فیلتر LFMB فستو سری D در سایز ماکسی

با تیپ های LFMB-1/2-D-MAXI, LFMB-3/4-D-MAXI, LFMB-1-D-MAXI, LFMB-D-MAXI, LFMB-D-MAXI-A قابل سفارش گذاری است.

این فیلتر با ظرفیت ۸۰ سانتی متر مکعب رطوبت گیری در فشار کاری حداقل ۱ و حداکثر ۱۶ بار کار می کند.

این فیلتر توانایی عبور  ۲۴۰۰ لیتر در دقیقه در سایز ۱/۲، ۲۲۲۰ لیتر

در سایز ۳/۴ و ۲۷۸۰ لیتر در سایز ۱ اینچ، هوای فشرده در این حوزه فشاری را از فیلتر خود دارد.

حرف A در انتهای برخی تیپ های فنی نشانه امکان بهره مندی

این میکرو فیلتر LFMB فستو از تخلیه اتوماتیک مکانیکی می باشد.ویژگی ها