امروز
1403 خرداد 29
17 19

شیر برقی رکسپورت

خلاصه

شیر برقی هیدرولیک رکسپورت

شیر کنترل جهت برقی رکسپورت مدل 4WE 6 A-6X-EG24N9Z4

شیر کنترل جهت برقی رکسپورت مدل 4WE 10G-6X-EW220N9Z4

شیر 3/8 باز

سری 4WE10 از سری شیرهای  کنترل جهت می باشند این شیر دایرکشنال به صورت برقی کنترل می شود.ویژگی ها