امروز
1403 خرداد 29
6 19

شیر برقی ورکام WAIRCOM

خلاصه

شیر برقی ورکام WAIRCOM ایتالیا

شیر برقی-دستی-کتابی-جک
ایستاده-ایزو ISO-خابیده-بلوکی
EK-MEK-MEV-UK-EV-UL-CLR
EZR-EKCA4-KUCZR-UDS-ULCRG

 

 


ویژگی ها